Menu

Vedtægter for BG & IF

Vedtægter for Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF

§1.

Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består af en fodboldafdeling.

Foreningen har til formål at udvirke interessen for Fodbolden i Bogense, andre idrætsgrene kan, som 

underafdelinger, optages med fodboldsbestyrelsens godkendelse

§2.

Foreningen optager såvel aktiv som passive medlemmer.

Indmeldelse Indmeldelse skal ske via hjemmesiden, efter max. 3 gange prøvetræning.

Der betales kontingent forud to gange årligt, henholdsvis pr. den 01 februar og den 01 august.

Udmeldelse skal ske skriftligt og sendes til klubbens kasserer inden den 30.06 eller inden den 31.12.

En person kan nægtes optagelse i foreningen, afgørelsen kan behandles på generalforsamlingen.

Skader et medlem ved sin opførsel foreningens virksomhed eller overtræder dens love, kan bestyrelsen, 

under ansvar for førstkommende generalforsamling, idømme karantæne eller ekskludere vedkommende.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§3.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Ved kontingent restance udelukkes spilleren for deltagelse i træning og kamp, ind til betalingen er indgået. 

§4.

Passive medlemmer har ret til at overvære de daglige øvelser og deltage i sammenkomster.

Passive medlemmer har stemme- og taleret ved såvel møder som ved generalforsamlinger. Passive 

medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§5.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.

Foreningens ledelse varetages af fodboldsbestyrelsen.

Fodboldsbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan optage lån.

Udvalgsmedlemmer kan optages uden for bestyrelsen, men arbejder under ansvar over for denne.

§6.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden:

1) Valg af dirigent.

2) Udvalgsberetning.

3) Regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af formand eller kasserer.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af suppleanter.

8) Valg af revisorer og 1 suppleant.

9) Eventuelt.

På de ordinære generalforsamlinger foretages på ulige årstal valg af formand og 2 bestyrelses medlemmer samt enbestyrelsessuppleant og en revisor.

På lige årstal foretages valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Alle valg gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, ungdomsformand og seniorformand.

Alle medlemmer over 16 år har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan forlanges af et medlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af fodboldafdelingen og skal indkaldes, når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indsender ønske herom til formanden.

Alle lovændringer skal vedtages med et flertal på 75% af de tilstedeværende medlemmer.

§7.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det fornødent, eller når et bestyrelsesmedlem fremsender ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertal af medlemmer er til stede.

Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen.

De tegningsberettigede for klubben er formanden og/eller kasseren.

§8.

Afholdelse af fester m.v. må kun ske efter samråd med bestyrelsen.

Eventuel henvendelse til offentlige eller kommunale instanser, skal indsendes gennem bestyrelsen.

§9.

Foreningens medlemmer er ved øvelser og konkurrencer til enhver tid underkastet de love og reglementer, der er gældende for DBU.

§10.

I tilfælde af foreningens opløsning skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, men foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 50% af foreningens

stemmeberettigede medlemmer er mødt frem, og 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Foreningen kan ikke opløses, såfremt fodboldsbestyrelsen ønsker dens beståen uanset foreningens medlemstal.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelser om fordeling af foreningens aktiver eller eventuel gæld.

Disse skal gå til andre almen nyttige formål for børn og unge i Bogense by

Foreningens faner og præmier skal i tilfælde af foreningens opløsning tilfalde Lokalhistorisk arkiv.

 

Luk